Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují dodavatelsko-odběratelské vztahy mezi firmou CALENDULA, a.s. (jako dodavatel) a jejími odběrateli. Obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.kosmetikacalendula.cz a jeho podstránkách. Veškeré smluvní vztahy mezi dodavatelem a odběratelem jsou uzavřeny v souladu s právním řádem Slovenské republiky. Všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. V případě, že dodavatel a odběratel uzavřou písemnou kupní smlouvu, ve které si dohodnou podmínky odlišné od všeobecných obchodních podmínek, budou v ustanovení kupní smlouvy upřednostněny před všeobecnými obchodními podmínkami. Veškeré smluvní vztahy mezi dodavatelem a odběratelem jsou uzavřeny v souladu s právním řádem Slovenské republiky.

Prodávající a provozovatel internetové prodejny www.kosmetikacalendula.cz
Dodavatel a provozovatel internetové prodejny prezentován na internetové adrese www.kosmetikacalendula.cz (dále jako "internetová prodejna Calendula") je společnost CALENDULA, a.s. (Dále jako "prodávající").

Obchodní firma: CALENDULA, a.s.
Adresa: Nová Ľubovňa 238 A, 06511 Nová Ľubovňa
IČO: 35 748 320
Zápis v obchodním rejstříku: Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Prešově, Oddíl: Sa, Vložka č.: 10122 / P

  
Kontaktní údaje:

Poštovní adresa pro doručování:
CALENDULA, a.s., Nová Ľubovňa 238 A, 06511 Nová Ľubovňa
E-mail: calendula@calendula.sk
Telefon: 00421 52 43 683 18

Definice

Spotřebitelská smlouva - je kupní smlouva, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně dodavatel a na druhé straně odběratel, který nemohl individuálně ovlivnit obsah dodavatelem předem připraveného návrhu smlouvy.

Dodavatel (prodávající) - osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to subjekt, který odběrateli nabízí nebo prodává výrobky, popřípadě poskytuje služby. Rovněž to může být subjekt, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává odběrateli výrobek.

Odběratel (kupující) - fyzická nebo právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby pro osobní potřebu nebo pro příslušníky své domácnosti, a která uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
Odběratel, který není spotřebitelem - je osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Obchodní podmínky - smluvní ustanovení dohodnuté mezi dodavatelem a odběratelem v momentu odeslání své objednávky potvrzuje, že souhlasí s těmito obchodními podmínkami platnými v době odeslání své objednávky a je jimi vázán od data uzavření kupní smlouvy.

 

Způsob objednávání

- Objednávky mohou být dodavateli doručeny:
1, prostřednictvím elektronického obchodu: www.kosmetikacalendula.cz
2, E-mailem: calendula@calendula.sk
3, telefonicky: 00421 52 43 683 18 jen s upozorněním, že musí být do 3 dnů potvrzena písemně.
- Pokud se objednávka váže ke konkrétní cenové nabídce, musí být tato cenová nebo jiná zvýhodňující nabídka při objednávce uplatněna - např. dopsáním do poznámky při objednávce prostřednictvím internetu, jinak nelze později reklamovat nedodržení nabízených podmínek.
- Cena dodávky se řídí platným ceníkem v době přijetí objednávky.
- Objednávka musí obsahovat přesný název firmy popřípadě jméno odběratele, adresu a odpovědnou osobu, IČO, přesnou adresu plátce zboží (pokud se liší od adresy odběratele). Přesnou adresu místa dodání a kontaktní osobu pro přejímku, telefon (platí v případě, že se liší od adresy odběratele), dále jednoznačně specifikovaný druh zboží, množství a dodací podmínky, jako je termín dodání a jiné specifické požadavky.

Povinnosti dodavatele a  odběratele

Dodavatel se zavazuje dodat:
- Druh a množství zboží v kupní ceně a za platebních podmínek, které platí v den odeslání objednávky, kromě zjevných omylů a v případě výrazné změny ceny zboží.
- Zboží zabalit, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy.

 Dodavatel neodpovídá za:
- Opožděné dodání zboží zaviněné přepravní službou UPS.
- Opožděné dodání zboží zaviněné nesprávně udanou adresou příjemce.
- Za poškození zásilky způsobené přepravní službou UPS.
- Výběr zboží kupujícím. Pokud po převzetí zásilky kupující zjistí, že zboží odpovídá specifikaci, ale neodpovídá jeho představám. Takové zboží není předmětem oprávněné reklamace.

Odběratel se zavazuje:

- Dodané zboží převzít, zkontrolovat neporušenost obalů a v případě jakýchkoliv vad nám tyto bezodkladně oznámit!
- zaplatit za zboží kupní cenu ve výši a ve smyslu platebních podmínek platných v den odeslání objednávky.

Způsob platby

- na dobírku (zaplatíte při převzetí zboží kurýrovi UPS).
- předem bankovním převodem na náš bankovní účet
UniCredit Bank : IBAN: CZ82 2700 0000 0021 1400 9723, SWIFT (BIC): BACXCZPP.

Pokud zvolíte platbu klasickým bankovním převodem, automaticky vám na e-mail zašleme potvrzení objednávky s údaji na zrealizování převodu. Po připsání platby na náš účet bude objednávka postoupena k realizaci.
-  platbou v hotovosti při osobním odběru
V případě zásilek do zahraničí nás prosím kontaktujte na čísle 00421 52 43 683 18 nebo emailem na
calendula@calendula.sk


Dodací podmínky

Zboží je doručováno prostřednictvím zásilkové společnosti UPS.
Objednané zboží je expedováno zpravidla do 3 pracovních dnů, pokud je zboží skladem. Za den dodání zboží se považuje den převzetí zboží přepravní společností nebo poštovním podnikem.
Pokud objednané zboží není na skladě, kontaktujeme odběratele telefonicky a navrhneme další postup, např. jiné plnění, prodloužení dodací lhůty. Odběratel má v takovém případě možnost od smlouvy odstoupit. Mimořádně mohou být dodací lhůty prodlouženy, o čem jsou odběratelé informováni při zadávání objednávky. Přeprava, způsob doručení, způsob oznámení o doručení zásilky, termín a místo převzetí zásilky probíhá v souladu s obchodními podmínkami společnosti UPS. Faktura jako daňový doklad je součástí zásilky a slouží jako záruční list. V případě, že si odběratel řádně odeslané zboží na doručovací adrese nepřevezme z důvodů, které zavinil a zboží se vrátí zpět dodavateli, tak dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit. V takovém případě se náklady vynaložené dodavatelem na doručení zboží započítají na úhradu smluvní pokuty, kterou se odběratel v takovém případě zavazuje uhradit z důvodu porušení povinnosti zboží převzít. Se souhlasem odběratele doručí dodavatel odběratelovi zboží znovu, avšak na náklady odběratele až po úhradě těchto nákladů. To platí i pro případy, kdy první pokus o doručení nebyl zákazníkem hrazen (bonus doručení zdarma apod.). Balné není účtováno.

 

Váha zásilky / kg

0 – 1,0 kg

1,01 - 3,0 kg

3,01 - 5,0 kg

5,01 - 10,0 kg

 

 

 

 

 

UPS na účet/

bez DPH

118,00

132,00

145,00

172,00

UPS dobírka/

bez DPH

145,00

159,00

172,00

199,00Záruční doba
Při kosmetických přípravcích je vždy uvedena slovy: "Spotřebujte nejlépe do: "
Při kosmetických přípravcích, kde je minimální doba spotřeby delší než 30 měsíců, nemusí být uveden datum. Záruka se nevztahuje na závady vzniklé běžným opotřebením, nesprávným používáním výrobku, nesprávnou manipulací a nesprávným skladováním. Prodávající poskytuje záruku na kvalitu a úplnost dodávky.

 

Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží):


Odesláním internetové objednávky odběratelem dochází k uzavření smlouvy prostředky komunikace na dálku. Odběratel má právo v souladu s článkem 9 směrnice Evropského parlamentu a Rady č 2011/83 odstoupit od smlouvy uzavřené pomocí prostředků komunikace na dálku ve lhůtě 14 (čtrnácti) dnů od převzetí zboží bez udání důvodu. Lhůta pro odstoupení od smlouvy začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy došlo k převzetí zboží odběratelem. Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí dodavatel odběrateli a odběratel dodavateli všechna vzájemně přijatá plnění.
Pokud se odběratel rozhodne pro odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, je povinen dodržet následující podmínky:
Kontaktovat dodavatele (viz kontakt), že žádá o odstoupení od smlouvy s uvedením čísla objednávky, jména a příjmení, data nákupu a svým číslem účtu či adresou pro vrácení peněz. Jestliže kupující zboží obdržel a převzal, zašle jej zpět na naší adresu uvedenou v sekci kontakt a to za následujících podmínek:
                     - zboží musí být v původním a nepoškozeném obalu
                     - zboží nesmí být použito
                     - zboží nesmí být poškozeno
                     - zboží musí být kompletní (včetně příbalového letáku a pod.)
                     - zboží musí být zasláno spolu s dokladem o koupi, fakturou

Vzhledem k povaze zboží (kosmetické produkty), zdůrazňujeme, že není možné odstoupit od kupní smlouvy pokud byla porušena originalita obalu. To platí i pro vrácení zboží. Pokud budou splněny podmínky pro vrácení zboží budou vám peníze za zboží zaslány převodem na váš účet a to nejpozději do 14 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. Zboží prosím zasílejte doporučeně a pojištěné, jelikož neručíme za jeho případnou ztrátu na cestě k nám. V případě odstoupení od smlouvy nese odběratel náklady spojené s vrácením zboží dodavateli. Zásilky na dobírku neakceptujeme. V případě nesplnění některých z výše uvedených podmínek nebudeme akceptovat odstoupení od objednávky a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.

Reklamační řád


Zakoupené zboží je možné v souladu se zákonem 102/2014 Z. z. bez uvedení důvodu vrátit do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se odběratel rozhodne pro vrácení zboží v této lhůtě, je nutné postupovat podle níže uvedených podmínek. Při jejich splnění vám bude za zboží vrácena kupní cena. Příslušná částka bude při vrácení zboží osobně na provozu vyplacena ihned v hotovosti. Při vrácení zboží poštou, bude příslušná částka zaslána na účet odběratele.
Upozorňujeme, že lhůta na vrácení zboží neznamená v žádném případě lhůtu na testování zboží. Zboží musí být v neporušeném originálním obalu. To znamená, že z původního obalu nesmí chybět žádná jeho část, nesmí být jakýmkoli způsobem poškozený nebo znečištěný, potrhaný, poškrábaný, či jinak deformovaný. Pojistka originality, pokud je na jakékoli části obalu přítomna, nesmí být porušena.
K uplatnění nároku na vrácení zboží je kupující povinen předložit příslušný daňový doklad.
V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek není možné odstoupení od kupní smlouvy akceptovat. Zboží vráceno poštou, jehož vrácení nelze akceptovat, bude zasláno zpět odesílateli na jeho náklady.
Pokud zásilka vykazuje zjevné závady, např. poškozené balení, je odběratel oprávněn takové zboží nepřevzít a s pracovníkem kurýrní služby sepsat o nepřevzetí protokol a následně o této skutečnosti informovat dodavatele. Odběratel je povinen zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů od převzetí zboží informovat dodavatele o zjištěných závadách. Pokud odběratel po převzetí zboží zjistí závady na zboží v záruční době, je oprávněn vůči dodavateli závady reklamovat.

Ochrana osobních údajů

Naše společnost Calendula, as, Nová Ľubovňa 238a, 06511 Nová Ľubovňa, IČO: 35 748 320, DIČ: SK2020252542, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Prešov, oddíl Sa, vložka číslo: 10122 / P, provozovatel internetového obchodu www.kozmetikacalendula. sk, www.kosmetikacalendula.cz, nakládá s vašimi osobními údaji v souladu s platnou legislativou v oblasti ochrany osobních údajů.


1.1.    Smluvní strany se dohodly, že kupující je pro účely řádného vyřízení a doručení objednávky pokud je fyzickou osobou, povinen oznámit prodávajícímu v objednávce své jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště včetně PSČ, číslo telefonu a e-mailovou adresu.

1.2.    Smluvní strany se dohodly, že kupující je pro účely řádného vyřízení a doručení objednávky v případě, je-li právnickou osobou, povinen oznámit prodávajícímu v objednávce své obchodní jméno, adresu sídla včetně PSČ, IČO, DIČ (pokud mu bylo přiděleno), číslo telefonu a e-mailovou adresu.

1.3.    Kupující, který se v rámci internetového obchodu zaregistroval, si může kdykoli zkontrolovat a změnit poskytnuté osobní údaje, jakož i zrušit svou registraci po přihlášení se na internetové stránce elektronického obchodu v části "Můj účet".

1.4.    Prodávající tímto oznamuje kupujícímu, že ve smyslu čl. 6 odst.1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27.dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů ao volném pohybu těchto údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46 / ES (obecné nařízení o ochraně údajů), ( dále jen "Nařízení"), prodávající jako provozovatel informačního systému bude v procesu uzavírání kupní smlouvy zpracovávat osobní údaje kupujícího bez jeho souhlasu jako dotyčné osoby, protože zpracování osobních údajů kupujícího bude prováděno prodávajícím v rámci předsmluvních vztahů s kupujícím a zpracování osobních údajů kupujícího je nezbytné na plnění z kupní smlouvy, v níž vystupuje kupující jako jedna ze smluvních stran.

1.5.    Ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení může prodávající po doručení objednaného zboží, resp. služby kupujícímu, na základě oprávněného zájmu zpracovávat osobní údaje kupujícího i pro účely přímého marketingu a zasílat na e-mailovou adresu kupujícího informace o nových produktech, slevách a akcích na nabízených výrobcích, resp. službách.

1.6.    Prodávající se zavazuje, že bude s osobními údaji kupujícího zacházet a nakládat v souladu s platnými právními předpisy SR.

1.7.    Prodávající prohlašuje, že v souladu s čl. 5 odst.1 písm. a) a písm. b) Nařízení, bude osobní údaje kupujícího získávat výhradně na účel uvedený v těchto obchodních a reklamačních podmínkách.

1.8.    Prodávající prohlašuje, že pro jiné účely než je uvedeno v těchto obchodních a reklamačních podmínkách bude získávat osobní údaje kupujícího vždy zvlášť na adekvátním právním základě a zároveň zajistí, že se tyto osobní údaje budou zpracovávat a využívat výhradně způsobem, který odpovídá účelu pro který byly shromážděny a nebude je sdružovat s osobními údaji, které byly získány na jiný účel nebo za účelem plnění kupní smlouvy.

1.9.    Kupující bude před odesláním objednávky vyzván, aby zaškrtnutím políčka před odesláním objednávky potvrdil, že prodávající mu dostatečným, srozumitelným a nezaměnitelným způsobem oznámil:
a)    své identifikační údaje, které jsou uvedeny v čl. 1. těchto obchodních a reklamačních podmínek prokazující totožnost prodávajícího,
b)    kontaktní údaje prodávajícího, resp. odpovědné osoby prodávajícího,
c)    účel zpracování osobních údajů, kterým je uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím a právní základ zpracování osobních údajů,
d)    že požadované osobní údaje pro účely uzavření kupní smlouvy a řádného vybavení a doručení objednávky je kupující povinen poskytnout,
e)    pokud se zpracování zakládá na čl. 6 odst.1 písm. f), že oprávněným zájmem, který prodávající sleduje, je přímý marketing,
f)     identifikační údaje třetí strany, kterou je společnost, která doručí kupujícímu objednané zboží, resp. identifikační údaje jiných příjemců nebo kategorie příjemců osobních údajů pokud existují,
g)   dobu uchovávání osobních údajů, resp. kritéria pro její určení,

1.10.    Prodávající prohlašuje, že bude zpracovávat osobní údaje v souladu s dobrými mravy a bude jednat způsobem, který neodporuje v Nařízení ani jiným obecně závazným právním předpisům a ani je nebude obcházet.

1.11.    Prodávající v souladu s Nařízením poskytuje kupujícímu, jehož údaje zpracovává, následující informace:
a)    totožnost a kontaktní údaje prodávajícího a v příslušných případech zástupce prodávajícího,
b)    kontaktní údaje případné odpovědné osoby,
c)    účely zpracování, pro které jsou osobní údaje určeny, jakož i právní základ zpracování,
d)    pokud se zpracování zakládá na čl. 6 odst. 1 písm. f), oprávněné zájmy, které sleduje prodávající nebo třetí strana,
e)    okruh příjemců, nebo kategorie příjemců osobních údajů, pokud existují,
f)     v relevantním případě informaci o tom, že prodávající zamýšlí přenést osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci,
g)    dobu uchovávání osobních údajů, resp. kritéria pro její určení,
h)   informace o existenci práva požadovat od prodávajícího přístup k jeho osobním údajům a práva na jejich opravu nebo vymazání nebo omezení zpracovávací nebo práva namítat proti zpracovávání jakož i práva na přenositelnost údajů,
i)    právo podat stížnost orgánu dozoru,
j)    informace o tom, zda je poskytování osobních údajů zákonnou nebo smluvní požadavkem nebo požadavkem, která je potřebná na uzavření smlouvy, zda je kupující povinen poskytnout osobní údaje, jakož i možné následky neposkytnutí těchto údajů,
k)   existenci automatizovaného rozhodování včetně profilování;
Kupující právo získat od prodávajícího kopii osobních údajů, které se zpracovávají a k ní má právo získat i všechny výše uvedené informace. Za jakékoli další kopie o které kupující požádá může prodávající účtovat poplatek odpovídající správním nákladům na vyhotovení kopie.

1.12.    Pokud kupující uplatní své právo podle bodu 1.11 písemně nebo elektronicky a z obsahu jeho žádosti vyplývá, že uplatňuje své právo podle bodu 1.11, považuje se žádost za podanou podle tohoto nařízení.

1.13.    Kupující má právo u prodávajícího nesouhlasit se zpracováváním jeho osobních údajů, o nichž předpokládá, že jsou nebo budou zpracovávány pro účely přímého marketingu, včetně profilování v rozsahu, v jakém souvisí s takovým přímým marketingem. Pokud kupující namítne takové zpracování, prodávající ukončí zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu ode dne doručení takové námitky prodávajícímu a osobní údaje dotyčného kupujícího se na takové účely již nesmějí a nebudou zpracovávat.

1.14.    Kupující při podezření, že jeho osobní údaje neoprávněně zpracovávají, může podat o tom stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů SR. Pokud kupující nemá způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu, jeho práva může uplatnit zákonný zástupce.

1.15.    Prodávající přijme vhodná opatření s cílem poskytnout kupujícímu všechny informace uvedené v bodě 1.11 v stručné, transparentní, srozumitelné a snadno dostupné formě, jasně a jednoduše formulované. Prodávající poskytne informace elektronicky nebo v souladu s Nařízením jinými prostředky, na kterých se s kupujícím dohodne.

1.16.   Informace o opatřeních, která byla přijata na základě žádosti kupujícího, poskytne prodávající kupujícímu bez zbytečného odkladu, v každém případě do jednoho měsíce od doručení žádosti.

1.17.    Prodávající oznamuje tímto kupujícímu, že z titulu plnění uzavřené smlouvy se při zpracovávání osobních údajů kupujícího předpokládá, že osobní údaje kupujícího budou poskytnuty a zpřístupněny následujícím třetím stranám, resp. okruhem příjemců:  IN TIME, s.r.o., se sídlem Senecká cesta 1, 90028 Ivanka pri Dunaji, IČO: 31 342 621, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava 1, oddíl Sro, Vložka č.4376 / BZávěrečná ustanovení

- Dodavatel si vyhrazuje právo na změnu těchto všeobecných obchodních podmínek. Povinnost písemného oznámení změny v těchto všeobecných obchodních podmínkách je splněna umístěním na internetové stránce elektronického obchodu dodavatele.
- V případě, že je kupní smlouva uzavřena v písemné formě, jakákoliv její změna musí mít písemnou formu.
- Strany se dohodly, že komunikace mezi nimi bude prováděna zejména ve formě e-mailových zpráv, resp. prostřednictvím listovních zásilek.
- Na vztahy neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami se vztahují příslušná ustanovení občanského zákoníku, Zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickém obchodu a o změně zákona č. 128/2002 Z. z. o státní kontrole vnitřního trhu ve věcech ochrany spotřebitele a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 284/2002 Z. z. ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochraně spotřebitele a o změně zákona Slovenské národní rady č. 372/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 102/2014 Z. z. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory dodavatele a o změně některých zákonů. Na vztahy neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami, které vznikly mezi dodavatelem a odběratelem, kterým je obchodní společnost nebo fyzická osoba - podnikatel, se vztahují příslušná ustanovení Obchodního zákoníku.
- Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti vůči odběrateli odesláním elektronické objednávky z jeho strany.
- Odběratel zasláním objednávky potvrzuje, že si tyto všeobecné obchodní podmínky přečetl a v celém rozsahu s nimi souhlasí.

 V Nové Ľubovni 21.5.2018                                                  Calendula, a.s.